معنى ذات

.

2023-06-09
    ف معؤاثق سنهىس ىخف مخشيهىل